Start/Select Language

Albums/Projects

Photo Gallery

Contact/Impressum

Live dates

Equipment

Biography

Catalogue of works

 

albumcover-unlimitedliberty-small

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Flash MP3 Player powered by Flash MP3 Player

Davit Drambyan – Unlimited Liberty

 

Dedicated to my Self

 

01. Intro (2:48)

02. Stay Away (5:23)

03. Resurrection Song (Jesus Must Die) (4:26)

04. Ay am Armeniano (6:57)*

05. My Peniscope (3:52)

06. Psychostasia (4:32)**

07. Heliopolis (4:24)

08. The Last in Paradise (5:34)

09. My Daimonion (6:12)

10. Paranormal Men (4:29)

11. Rauchen verboten (2:08)

12. Unlimited Liberty (6:04)

13. Fuck MTV (3:00)*

14. Killing is my Business (7:54)***

15. Bonus: La Isla Bonita (4:21)***

 

Total playing time – 72 min. ( one virgin per minute in Paradise)

 

All music and words are written and arranged by D. Drambyan, except La Isla Bonita

(music by P. Leonard & B. Gaitsch, words by Madonna, adapted by D. Drambyán)

 

There are:

A textual and a musical allusion to “Sabbath Bloody Sabbath” by Black Sabbath in Stay Away;

A musical allusion to “B.Y.O.B.” by System of a Down in Resurrection Song;

A textual allusion to “Jam” by Michael Jackson in Ay am Armeniano;

A textual allusion to “Yellow Submarine” by The Beatles in My Peniscope;

A textual allusion to “No Remorse” by Metallica in Psychostasia;

A textual allusion to “Killing Is My Business… and Business Is Good” by Megadeth in Killing is my Business;

A musical allusion to “Hallowed Be Thy Name” by Iron Maiden in La Isla Bonita

 

The song “Killing is my Business” is dedicated to Dave Mustaine

 

Davít Drambyán – guitars, vocals, programming

*Special guest Stefan Schmidt – vocals

**Special guest Anton Bruno Riedel – voice

***Special guest Hannes Beyer – bass

 

Cover picture by anonymous artist from unknown source

Produced by Davít Drambyán 2008

DDD

 

All rights deserved, any authorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcast are strictly allowed

 

 

parental-advisory--explicit-lyrics

 

 

Nota bene: The author is committed to inter-religious tolerance, peace & understanding

                  as well as to the highest ideal, aesthetical & musical values.

 

 

 

"Stay Away" (words and music by Davít Drambyán)

 

Got it! - One, two, three, FIRE!!!

 

Cha, cha-cha, cha

Cha, cha-cha, cha

Cha, cha-cha, cha

Cha, cha-cha, cha

 

Look at these facts:

Judas sold Jesus

And received an amount of silver

Thirty silver coins –

Thirty silver coins

That was set – the price of Christ

Just thirty silver coins

Judas sold Jesus

 

Yet in the end

Judas got insane

He committed suicide

And received damnation

Terrible damnation

For thirty silver coins

 

Stay – from silver away, stay – from gold away

Stay – from diamonds away, stay – from oil away

Stay – from silver away, stay – from gold away

Stay – from diamonds away, stay away poor fucker

 

Cha, cha-cha, cha

 

A mighty tsar of Russia

Unable to rule his lands

Made a deal with Americanos

And sold them Alaska

For seven million dollars

That was set – the price of Alaska

Just seven million dollars

Equivalent in gold

 

Yet in the end

The Russians got no cent

The ship with the gold has never arrived

And the myopic tsar was killed

By terrorist attempt

 

Stay – from silver away, stay – from gold away

Stay – from diamonds away, stay – from oil away

Stay – from silver away, stay – from gold away

Stay – from diamonds away, stay away poor sucker

 

[guitar solo]

 

Black men with dark souls

Playing power games

Exchange treasures Africanos

For American weaponries

Diamonds bloody diamonds

Nothing else to say

More unguilty victims

Only the oil can claim

 

Those bloody diamonds

Those bloody diamonds

Bloody diamonds

Those bloody diamonds

Those bloody diamonds

Those bloody bloody diamonds

Those bloody diamonds

 

Stay – from silver away

Stay – from gold away

Stay – from diamonds away

Stay – from oil away

Stay – from silver away

Stay – from gold away

Stay – from diamonds away

Stay away poor fucker

Stay away poor sucker

Stay away poor bitch

Don’t wish 2 b rich

 

 

 

"Resurrection Song (Jesus Must Die)" (words and music by Davít Drambyán)

 

Why not me? Why not me? Why not should I die today?

Why not me? Why not me? Why not? I would die today.

Why not me? Why not me? Why not should I die today?

Why not me? Why not me? Why not (why him)? I would die today.

Why not me? Why not me? Why not should I die today?

Why not me? Why not me? Why not (why him)? I would die today.

He laid aside his body – in heaven he’s alive and well.

Why not me? Why not me? Why him (why not)?

 

- Don’t you see, motherfucker?

Jesus must die

In order to define the resurrection.

Jesus must die

In order to define the resurrection.

Jesus must die

In order to define the resurrection.

Jesus must die

In order to define the resurrection.

 

Jesus must die

In order to define the resurrection.

Jesus must die

In order to define the resurrection.

Jesus must die!

 

Why not me? Why not me? Why not should I die today?

Why not me? Why not me? Why not (why him)? I would die today.

Why not me? Why not me? Why not should I die today?

Why not me? Why not me? Why him (why not)? I would die today.

He laid aside his body – in spirits he’s alive and well.

Why not me? Why not me? Why not?

 

- Can’t you see, motherfucker?

Jesus must die

In order to define the resurrection.

Jesus must die

In order to define the resurrection.

Jesus must die

In order to define the resurrection.

Jesus must die

In order to define the resurrection.

 

Jesus must die

In order to define the resurrection.

Jesus must die

In order to define the resurrection.

Jesus must die

In order to define the resurrection.

Jesus must die

In order to define the resurrection.

 

 

 

"Ay am Armeniano" (words and music by Davít Drambyán, 2.4.2008)

 

Ay-ay, ay, I am Armeniano, I am alike Gitano

 

Ազգային պատկանությունն ուզած-չուզած

Կապում է ժողովրդին բոլոր մարդկանց

Ժողովուրդի միջոցով մեծ աշխարիմ

Կապում է ճակատագիրն ամեն անձին

 

Ազգային պատկանությունն ուզած-չուզած

Կապում է ժողովրդին բոլոր մարդկանց

Ժողովուրդի միջոցով մեծ աշխարիմ

Կապում է ճակատագիրն ամեն անձին

 

Ազգային պատկանության լավ կողմն է դա

Այդ լավ կողմը մենք չպետք է մոռանանք

Ազգային պատկանության բարի ուժից

Մենք ստանում ենք կարևոր իմաստ կյանքի

 

Ազգային պատկանության լավ կողմն է դա

Այդ լավ կողմը մենք չպետք է մոռանանք

Ազգային պատկանության բարի ուժից

Մենք ստանում ենք կարևոր իմաստ կյանքի

 

[Davít:]

Ay-ay, ay, I am Armeniano, I am alike Gitano

Ay-ay, ay, I am Armeniano, I am alike Gitano

[Stefan:]

JAM JAM

HERE COMES THE MAN

HOT DAMN

THE BIG BOY STANDS

MOVIN’ UP A HAND

MAKIN’ FUNKY TRACKS

WITH MY MAN

DAVIT DRAMBYAN

HE IS ARMENIANO

HE IS ALIKE GITANO

THAT’S THE MAN

DAVE’S SO RELAXED

MINGLE MINGLE JINGLE

IN THE JUNGLE

BUM RUSHED THE DOOR

3’S AND 4’S IN A BUNDLE

EXECUTE THE PLAN

COME ON

 

Ռասային պատկանությունն ուզած-չուզած

Մեր կաշին է գունավոր անում։ Աստված,

Թե ուզում ես որ վերջին օրին փրկվենք

Դու օգնիր որ բարու կաշվի գույն առնենք

 

Ռասային պատկանությունն ուզած-չուզած

Մեր կաշին է գունավոր անում։ Աստված,

Թե ուզում ես որ վերջին օրին փրկվենք

Դու օգնիր որ բարու կաշվի գույն առնենք

 

Ռասային պատկանությունն ուզած-չուզած

Մեր կաշին է գունավոր անում։ Աստված,

Թե ուզում ես որ վերջին օրին փրկվենք

Դու օգնիր որ բարու կաշվի գույն առնենք

Դու օգնիր որ բարի կաշվի գույն առնենք

Դու օգնիր

 

[Davít:]

Ay-ay, ay, I am Armeniano, I am alike Gitano

Ay-ay, ay, I am Armeniano, I am alike Gitano

[Stefan:]

BANG BANG

HERE COMES THE MAN

HOT DAMN

THE BIG BOY STANDS

MOVIN’ UP A HAND

MAKIN’ FUNKY TRACKS

WITH MY MAN

DAVIT DRAMBYAN

HE IS ARMENIANO

HE IS ALIKE GITANO

THAT’S THE MAN

DAVE’S SO RELAXED

MINGLE MINGLE JINGLE

IN THE JUNGLE

BUM RUSHED THE DOOR

3’S AND 4’S IN A BUNDLE

EXECUTE THE PLAN

COME ON

 

Սեռային պատկանությունն ուզած-չուզած

Բաժանում է տղամարդկանց և կանանց

Բաժանում է տղային և աղջկան

Բաժանում է կտրուկ ակներևաբար

 

Սեռային պատկանությունն ուզած-չուզած

Բաժանում է տղամարդկանց և կանանց

Բաժանում է տղային և աղջկան

Բաժանում է կտրուկ ակներևաբար

 

Նպատակ է առաջանում մարդկանց մոտ՝

Սեռերի ուժերն իրար միացնելով

Ստեղծագործական խնդիր իրագործել

Նոր կյանքեր, ժողովուրդներ, աշխար կերտել։

 

Նպատակ է առաջանում մարդկանց մոտ՝

Սեռերի ուժերն իրար միացնելով

Ստեղծագործական խնդիր իրագործել

Նոր կյանքեր, ժողովուրդներ և աշխարներ կերտել։

 

[Davít:]

Ay-ay, ay, I am Armeniano, I am alike Gitano

Ay-ay, ay, I am Armeniano, I am alike Gitano

[Stefan:]

HOT DAMN

THE BIG BOY STANDS

MOVIN’ UP A HAND

MAKIN’ FUNKY TRACKS

WITH MY MAN

DAVIT DRAMBYAN

HE IS ARMENIANO

HE IS ALIKE GITANO

THAT’S THE MAN

DAVE’S SO RELAXED

MINGLE MINGLE JINGLE

IN THE JUNGLE

BUM RUSHED THE DOOR

3’S AND 4’S IN A BUNDLE

EXECUTE THE PLAN

COME ON, COME ON, COME ON

[Davít:]

Ay-ay, ay, I am Armeniano, I am alike Gitano

Ay-ay, ay, I am Armeniano, I am alike Gitano

[Stefan:]

JAM JAM

HERE COMES THE MAN

HOT DAMN

THE BIG BOY STANDS

MOVIN’ UP A HAND

MAKIN’ FUNKY TRACKS

WITH MY MAN

DAVIT DRAMBYAN

HE IS ARMENIANO

HE IS ALIKE GITANO

THAT’S THE MAN

DAVE’S SO RELAXED

MINGLE MINGLE JINGLE

IN THE JUNGLE

BUM RUSHED THE DOOR

3’S AND 4’S IN A BUNDLE

EXECUTE THE PLAN

COME ON

 

[guitar solo]

 

 

 

"My Peniscope" (words and music by Davít Drambyán)

 

I feel safe in my yellow submarine

Trees and grasses’ll nevermore be green

I believe this could be reality

Human masses’re loosing dignity

 

I’m watchin’ at

The Third World War

Through the eye of

My peniscope.

Tell who u are,

Friend or enemy?

Insanity, brutality

On Earth again. Tja.

 

I believe this will be reality

Human masses’ve lost their dignity

Gods have told me “Baby, nevermind,

Use your scope, so you’re not getting blind”

 

I’m watchin’ at

The Third World War

Through the eye of

My peniscope.

Tell who u are,

Friend or enemy?

Insanity, brutality

On Earth again. Tja.

 

Gods have told me “Baby, nevermind,

Use your scope, so you’re not getting blind”

I feel safe in my yellow submarine

Trees and grasses’ll nevermore be green

 

I’m watchin’ at

I’m watchin’ at

I’m watchin’ at

The Third World War

Through the eye of

My peniscope.

Tell who u are,

Friend or enemy?

Insanity, brutality!

 

I’m watchin’ at

The Third World War

Through the eye of

My peniscope.

Tell who u are,

Friend or enemy?

Insanity, brutality!

 

I’m watchin’ at

The Third World War

Through the eye of

My peniscope.

Tell who u are,

Friend or enemy?

Insanity, brutality!

 

I’m watchin’ at

The Third World War

Through the eye of

My peniscope.

Tell who u are,

Friend or enemy?

Insanity, brutality!

 

I’m watchin’ at

The Third World War –

The Third World War’s

Outside my door.

I’m lookin’ at

The Third World War –

The Third World War’s

Outside my home.

OM, OM, OM

 

 

 

"Psychostasia" (words and music by Davít Drambyán)

 

Nach einer göttlichen Euthanasie

Erfolgt in der Regel die Psychostasie.

 

Every act of death

Is a kind of bless

Life without death

Would be just a mess

 

Like a local anaesthesia

Feels the successful euthanasia

It purifies the innervision

And leads us to psychostasia. Я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-я, я-я, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-я, я-я, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-я, я-я, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь!

 

God decides when it’s time

For our last good-byes

With God’s active help

Come the angels of death

 

First – successful euthanasia

Second – clear innervision

Third – rejoice in the life eternea

Last – the daunting psychostasia.

 

The council of Gods

Shows no remorse –

Show no regret

Stay alive instead

 

First – a local euthanasia

Second – the total innervision

Third – the external anamnesia

Past – the daunting psychostasia. Я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-есмь, я-есмь, я—я,

я-я, я-есмь!

 

If you're meeting Ra

You should cry ¡Hurrah!

Give Him your right hand

‘Ts time for your last stand

If you once meet Ptah

You should cry ¡Hurrah!

Show Him your left hand

‘Ts time for your last stand

 

After a local euthanasia

Comes the total innervision

Then the eternal mataphysia

Pass the daunting psychostasia — Я!

 

 

 

"Heliopolis" (words and music by Davít Drambyán, 21.07.2008)

 

War,

everlasting war

between the Occident

and the Orient.

Evil

demons fight each other

using as the weapons

hate and blindness of men.

Tremor

of terrifying terror’s

tearing and quaking

the surface of the Earth.

Fiends of

anti-I – asuras –

nasty creaturas

cause the mega-death.

 

Terrorist attack at Heliopolice

Waving with white flags no-one’s taking risks

Of confronting with the demon Lucifer

Help Heliopolis, a city in the ether!

 

Sui-

cide assassinations

became the deceptive

mark of our time.

Killings

in the name of Jihad

turn to be demoniac

self-destructive crime.

Jesus

and his friend Mohammed

look from the Seventh Heaven

down on the ground.

Hearts,

the divine hearts of both

are bleeding with compassion

from pitiful wounds.

 

Terrorist attack at Heliopolis

Waving with white flags no-one’s taking risks

Of confronting with the demon Ahriman

Help Heliopolice – the protectors of the Sun!

 

There is

a third kind of evil

in addition to the

well-known luciferic

and the ahrimanic

diabolic forces –

it’s the self-destructive

spirit of asuras, the anti-Is.

 

Terrorist attack (suicide attack) at Heliopolice

Waving with white flags no-one’s taking risks

Of confronting with the fiends of anti-I

Help Heliopolis, a city in the sky!

 

 

 

"The Last in Paradise" (words and music by Davít Drambyán)

 

Si señor

viva la musica flamenca

si, si !

 

Muchachos,

I want you

To be one of those few

Who’ll manage to enter the Paradise

I want you

Have on no signs of beast nor

The number through which he is recognised

I’m standing outside the gate of Paradise

With burning heart, open mind and wide shut eyes

I let you pass along and get inside

The number is set

It’s written and said

One hundred and forty-four thousands

I want you

To be one of those few

Who’ll manage to enter the Paradise

 

Let it be my sacrifice – to be the last in Paradise

Sharing the smallest corner of the holy city in the sky

It’s my sacrifice – to be the last in Paradise

You may enter before me; I can and shall wait until the ultimate trice

 

Cha-cha-cha-cha-cha-cha

Rum-ba-rum-ba-rum-ba

Sam-ba-sam-ba-sam-ba

Éstilos flamencos, si !

 

[guitar solo]

 

I want you

To be one of those who

Will enter the arena of justice

I want you

To have your soul’s weight

Below of or equal to a feather

Just after me will close the gate of Paradise

The Hand of the One who gave us the light of eyes

I’ll be the last to pass and get inside

So let it be

My destiny is to be

The one hundred and forty-four thousandths

I want you

To be one of those who

Will enter the arena of justice

 

Let it be my sacrifice – to be the last in Paradise

Sharing the smallest corner of the holy city in the sky

It’s my sacrifice – to be the last in Paradise

You may enter before me; I can and shall wait until the ultimate trice

 

Yo-yo-yo-yo-yo

 

I want

You to be one of those few who will

Manage to enter the Paradise, I want

You have on no any signs of beast nor the

Number through which he is recognised, I want

You to be one of those who’s gonna

Enter the arena of justice

 

The first messiah

On the mount of Zion

Put the number into practice

The last messiah

On the mount of Zion

Set the number forever

I want

You to have you heart’s weight below of

Or equal to a feather, I want you

 

 

 

"My Daimonion" (words and music by Davít Drambyán)

 

There was an ancient philosopher – Socrates was his name

He gained the post-mortal esteem and immortal fame

Prior to Jesus Christ he’d been found guilty of

Crimes he had never committed nor even thought about

 

He was condemned to death by the democratic session

He accepted the punishment yet rejecting the accusations

Of impiety against the graceful Greek gods

He was victimized by a poisonous cup of hemlock

 

His Daimonion

Kept him from going wrong

His Daimonion

Kept him from doing wrong

 

Daimonion was what Socrates called his inward voice

Which dissuaded him from making any bad choice,

From unfavourable steps, erroneous decisions

But it never advised him to do something specific

 

After Socrates I trust in that voice within

Believable gods respect the human liberty

Yet they try to save our souls from the selfish imprisonment

And keep our Is away from the spiritual graves

 

My Daimonion

Keeps me from going wrong

My Daimonion

Keeps me from doing wrong

 

Warfare stems from despair

Left-Hand-Path-lines are blinding our eyes

Be aware of future warfare

Right-Hand-Path-lines are linking our Is

Say NO to nightmares displayed to our eyes

 

Now a nightmare – tomorrow warfare

LHP-lines separate our Is

Warfare, go back into despair!

RHP-lines are unlinking our eyes

RHP-lines save our ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-Is

 

Let your right eye watch outwards

Let your left eye watch introversive

Let your I in between – these are the words

Which will help us to be more comprehensive

 

My Daimonion

Keeps me from going wrong

My Daimonion

Keeps me from doing wrong

 

Warfare stems from despair

Left-Hand-Path-lines are blinding our eyes

Movie-nightmares are future warfare

Shown to our eyes by LHP-guys

Beware of future warfare,

Righteous thinking communion of human Is

Warfare, go back into despair!

Right-Hand-Path-lines are linking our Is

Now a nightmare – tomorrow warfare

LHP-lines are unlinking unlinking our minds

Warfare left in despair

RHP-lines are unlinking unlinking our eyes

Warfare left in despair

RHP-lines are linking are linking our Is

Warfare left in despair

RHP-lines are linking are linking our minds

 

 

 

"Paranormal Men" (words and music by Davít Drambyán)

 

Some people raise the question of normality

Whether there is such a thing in the reality

Whether we are able to define its frame

And distinguish the normal man from an insane

 

Now tell me you – what do you think about me?

Maybe I am gonna influence your destiny

Presenting you with songs & texts like this one

Am I not acting like a paranormal man?

 

All around the world, all around the world I spread

My consciousness

All around the world, all around the world

 

Sometimes I feel like a dumb messiah

Presenting folks with spiritual fire

Yet they don’t know me and my creations

My metaphysics of a paranormal man

 

Yeah-yeah

 

U felt U would present her with the whole world

But she said NO or even did not say a word

 

U thought U would commit a suicide

To make her feel sorrow for not having right

Now it’s all over – what remains is your offering

An iron, silver, golden or platinum ring

 

All around the world, all around the world U spread

Your consciousness

All around the world, all around the world

 

Sometimes U feel like a dumb messiah

Experiencing a love desire

Yet no one knows U and your devotion

Your metaphysics of a paranormal man

 

We turn around and don’t believe the things we see

The egocentric forces seem to gain supremacy

Over the interest in common mental wealth

The egotism is flying high & hidden like a stealth

 

What we should not do is to waste our time

The lyric’s running forward towards its last rhyme

Through meditating on the issue of ignorance

We may believe to have in heaven a good chance

 

Sometimes we feel like dumb messiahs

Presenting people with all we might have

Just Gods will know our contribution

To the metaphysics of paranormal

 

Sometimes I feel like a dumb messiah

Presenting folks with spiritual fire

Yet they don’t know me and my creations

My metaphysics of a paranormal man

 

All around the world we’re spread

Normal men

All around the world we’re spread

Normal men

All around the world we’re spread

Normal men

All around the world, all around the world

Normal men

 

 

 

"Rauchen verboten" (words and music by Davít Drambyán)

 

Angeln verboten

Jagen verboten

Baden verboten

Zelten verboten

Parken verboten

Halten verboten

Einfahrt verboten

Ausweg verboten

 

Photographieren (verboten)

Betteln und Hausieren (verboten)

Besprühen und Plakatieren (verboten)

Lautes Musizieren (verboten)

Spielen verboten im 6/4 Takt

Sandburgenbauen am Strande untersagt

 

Rauchen verboten

Atmen verboten

Leben ist nicht gestattet

 

Denken verboten

Fühlen verboten

Das Weiterhören dieser CD ist nicht gestattet

 

 

 

"Unlimited Liberty" (words and music by Davít Drambyán, 7.7.2008)

 

Oh yeah. All right.

 

U told us you would create for us a paradise

But we don’t know u and we can’t even recognize

If u are human beings and not just programmed machines

Programmed by whom? Nobody knows – probably by fiend.

 

And don’t u realize? U ain’t civilized,

Nor u believe in rescuing power of Jesus Christ

U call yourselves, your fathers and your sons – Christians

Not having anything to do with this religion

 

We all are fed up with your limited-limited liberty

We don’t appreciate your fucked up politic-politics

All what you do for us is just punish-pu-punishment

We have no need in such fuckin’ govern-go-government

We gonna build up our own unlimited liberty

And anarchy will be the only politic-politics

There’ll be no rules, there’ll be no punish-pu-punishment

And everyone will be the head of govern-go-government

 

Oh yeah. All right.

 

You love to blame those decadent Western societies

And celebrate the modest Islamist moralities

Yet by glorifying the suicidal masochism

U’re mixing up the Holy Jihad with a terrorism

 

Now it has to be said, - a veil’s over your head

Yet u misunderstand the words of Prophet Mohammed

U call yourselves, your fathers and your sons – Moslems

Transforming the teaching of Islam into nonsense

 

We all are fed up with your limited-limited liberty

We don’t appreciate your fucked up politic-politics

All what you do for us is just punish-pu-punishment

We have no need in such fuckin’ govern-go-government

We gonna build up our own unlimited liberty

And anarchy will be the only politic-politics

There’ll be no rules, there’ll be no punish-pu-punishment

And everyone will be the head of govern-go-government

 

U carry on that Orient-versus-Occident struggle

Positioning the world under the ahrimanic hammer

Placing the mankind on the luciferic anvil

U’re acting in favour of the’evidently evil

 

And don’t u realize? The Earth is stigmatized, -

Everyone is trying to find his blessing in disguise

The only way open to us is to remove u

Replacing with some dignified and moral rulers

 

We all are fed up with your limited-limited liberty

We don’t appreciate your fucked up politic-politics

All what you do for us is just punish-pu-punishment

We have no need in such fuckin’ govern-go-government

We gonna build up our own unlimited liberty

And anarchy will be the only politic-politics

There’ll be no rules, there’ll be no punish-pu-punishment

And everyone will be the head of govern-go-government

 

We all are fed up with your limited-limited liberty

We don’t appreciate your fucked up politic-politics

All what you do for us is just punish-pu-punishment

We have no need in such fuckin’ govern-go-government

We gonna build up our own unlimited liberty

The Holy Hierarchy will make our politic-politics

The Holy rules without punish-pu-punishment

And everyone will be the king of govern-go-government

 

We all are fed up with your limited-limited liberty

All what you do for us is just punish-pu-punishment

We gonna build up our own unlimited liberty

And everyone will be the king of govern-go-government

 

[guitar solo]

 

 

 

"Fuck MTV" (words and music by Davít Drambyán)

 

Motherfuckers are tryin’ to control us,

Motherfuckers keep goin’ rock&roll us,

Motherfuckers wanna make us suck –

We are goin’ to resist the motherfuckers!

 

Mutherfuckers use TV-stations

To possess the minds of populations,

Motherfuckers use MTV

To destroy the taste of young generations.

 

Do u want to protect your daughter

From the Big Brother TV-slaughter?

Do u want to protect your sister?

- The deeds of motherfuckers are truly sinister.

 

Fuck ‘em TV, fuck ‘em TV

Fuck ‘em TV, fuck ‘em TV

Fuck ‘em TV, fuck ‘em TV

Fuck MTV

Fuck empty

Heads of the beautiful star-bitches

Who surround you like sieges –

Locked in glamour TV-cages

They exhibit their tits and young ages (hi-hi-ha).

 

Are u ready to protect your ass

From the plotting motherfuckers?

Their mean conspiracy against us

Should lead them straight to Alcatraz.

 

Now u can do the first step

On the path of cleaning the world from them –

Crank this music of mega-rap!

Turn of MTV, that mega-crap!

 

Fuck ‘em TV, fuck ‘em TV

Fuck ‘em TV, fuck ‘em TV

Fuck ‘em TV, fuck ‘em TV

Fuck MTV

Fuck MTV

[guitar solo]

Fuck ‘em TV, fuck ‘em TV

Fuck ‘em TV, fuck ‘em TV

Fuck ‘em TV, fuck ‘em TV

Fuck MTV

Fuck MTV

Fuck MTV

Fuck MTV

Fuck MTV

Fuck MTV

Fuck MTV

Fuck MTV

 

Nobody knows how long

The joints of time will be smoked

Wanna listen to some reggae music?

 

 

 

"Killing is my Business" (words and music by Davít Drambyán, 2007)

 

Since I was young I love Megadeth

It’s been my favourite band for so many years

This Dave Mustaine has got my name

And he’s fast on the guitar (like me)

But where are my heroes now?

Got locked in a hangar

 

I have my mass-destruction weapons with six and seven strings

I’m gonna kill that Paris Hilton and set my heroes free

 

Killing is my business and business is good

Killing is my business and business is good

Killing

Is my business

And business is good

 

Now I’m a grown-up smart funky fellow

I died in Paradise, resurrected in Hell

I’ve got my name, my name’s Davít

My surname’s Drambyán (oh yeah)

Still loving Megadeth plus System of a Down

 

I get my own back on the inhuman music industry

I’m gonna kill that Britney Spears, let all true heroes be free

 

Killing is my business and business is good

Killing is my business and business is good

Killing is my business and business is good

Killing is my business and business is good

 

I don’t kill soldiers, I don’t kill their wives

I don’t kill babes, I don’t kill 'em twice

I don’t kill nurses, nor their patients

I don’t kill judges, neither their suspect

I kill all bitches on the MTV

For they don’t show my favourite bands

 

Killing is my business and business is good

Killing is my business and business is good

Killing is my business and business is good (aha-aha)

Killing is my business and business is good

 

One day I’ll be a grey old man

Searching for wisdom I’ll go to Japan

I’ll take a comfortable room in Tokyo Hotel

(yes!) I’ll die in Paradise, you’ll live in Hell

 

I’m gonna kill all sons of bitches

With sound hurricane

I’ll cut their hearts and put ‘em on

The altar of Mustaine

 

Killing is my business and business is good (aha-aha)

Killing is my business and business is good

Killing is my business and business is good (aha-aha)

Killing is my business and business is good

 

I don’t kill soldiers, I don’t kill their wives

I don’t kill babes, I don’t kill 'em twice

I don’t kill nurses, nor their patients

I don’t kill judges, neither their suspect

I kill all bitches on the MTV

They have to show my favourite bands again

 

[guitar solo]

 

Killing

Is my business

My business

Killing

Is my business

My business

 

(Sample: Ay-ay, ay, I am Armeniano, I am alike Gitano)

 

Man, turn it off, ’t’s time to go into business…

 

Nota bene: The guitars on track "Killing is my Business" were played with original Dave Mustaine signature pick. Mustaine threw that pick into the audience after using it during some Megadeth gig in Leipzig (Germany). A good friend of mine was lucky to capture the pick. After keeping it in safe custody for several years he gave it to me as a birthday present.

D.D.