Start/Select Language

Albums/Projects

Photo Gallery

Contact/Impressum

Live dates

Equipment

Biography

Catalogue of works

 

albumcover-kseramospass-small

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Flash MP3 Player powered by Flash MP3 PlayerDavit Drambyan – Yerkraskavarák  [Flatworlddisk]

 

01. Killer Queen Dance (For Susi Kentikian) (4:08)

02. Germanatsá [I Got Germanized] (For Arthur Abraham) (4:12)

03. Blind Master of Five Magics (For Henrikh Mkhitaryan) (8:18)

04. Jan Arún [Darling Brook] (5:18)

05. Sex Sells… But Who’s Buying? (A Radiohit) (3:56)

06. Yerkraskavarák [Erdscheibe] (5:53)

07. Ararat / Masis (2:27)

08. The God of this World to his Prophet (3:04)

09. Metsatarérə [The Capital Letters] (4:59)

10. Yerevani Party Dance (interrupted) (3:40)

11. Kobani Lament Song (drowned) (2:40)

12. Im Molorák [My Planet] (6:04)

13. Arevadárdz [Solar Turnover] (6:23)

 

Total playing time – 1 hour, 1 min. & 1 sec.

 

All music and words are written and arranged by D. Drambyán except:

The God of this World to his Prophet” (words by Bill Coyle, www.billcoyle.net

music and refrain text by D. Drambyan)

“Kobani Lament Song” (modern Kurdish folk song, arr. by D. Drambyán)

Im Molorák” (words by Nelli Drampyan, music by N. Drampyan & D. Drambyán)

 

 

Davít Drambyán – guitars (all tracks), bass (all tracks), vocals (in 2, 4-10, 12, 13),

electric oud (in 10), beat programming (in 6), sound design (all)

 

Special guests (in order of appearance):

 

Rostom Ogajan – drums (all tracks)

Maria Scheunpflug – backing vocals (in 2, 5-9)

Sheelan – Kurdish tanbur (in 3, 11), vocals (in 11)

Vida Razavi Persian dotar (in 3, 6, 7), backing vocals (in 6)

Hannes Beyer additional bass (in 4, 6)

Anonymous player duduk (in 4) [free sample improvisation from mp3davalka.com]

 

Thanks to

All musicians who participated in the recordings,

Bill Coyle for the permission to use his lyrics,

Till Katzmann for lending a bass-guitar,

Sascha Hubert for the permission to take a photo in his café using his phonograph,

my wife for any kind of support.

 

Dedicated to my fatherland and to my mother Nelli Drampyan

 

Cover photo by yda

Produced by Davít Drambyán 2015, released on 21st September 2015

DDD

 

Album description as a PDF file

 

"Գերմանացա [Germanatsá = I Got Germanized] (For Arthur Abraham)"

 

Strength and power and the glory

Travelling around the world

Turn to be another story

Of a man who went abroad

 

Երևանում ծընվեցի ախպոր պես

Թե ինչպես պատահեց չիմացա

Մեծ աշխարում տըրվեցի զբաղմունքիս

Ժամը եկավ և վերադարցա

Երևանի զբոսնեցի փողոցներով

Հայաստանի բարձրալեր մայլերով

Եկեղեցու, տաճարի մըտքերով

Այդ րոպեին ես հասկացա որ

 

Գեր-գեր մա-մա – մա-նա-նա-նա-ցա-ցա

Մա-մա նա-նա – նա-ցա-ցա-ցա-գեր-գեր

Նա-նա ցա-ցա – ցա-գեր-գեր-գեր-մա-մա

Ցա-ցա գեր-գեր – մա-նա

 

[guitar solo]

 

Didn’t go across big waters

Ending up Americanized;

Following his karmic forces

Got to Europe, got Germanized

 

[instrumental]

 

Երևանում ծընվեցի ախպոր պես

Թե ինչպես պատահեց չիմացա

Մեծ աշխարում տըրվեցի զբաղմունքիս

Ժամը եկավ և վերադարցա

Երևանի թըռչեցի փողոցներում

Հայաստանի բարձրալեր մայլերում

Եկեղեցու, տաճարի մըտքերում

Այս րոպեին ես հասկացա որ

 

Ցա-ցա գեր-գեր ցա-ցա գերմանացա

Գեր-գեր ցա-ցա գեր-մա-նա-նա-ցա-գեր

Մա նա ցա-ցա գեր-մա-մա-մա-նա-ցա

Գեր-գեր մա-մա – նա-նա ցա-ցա

 

- Գեր-մա-նա-ցա - գեր-մա-նա-ցա գեր-մա

- Նա-ցա - գեր-մա-նա-ցա

 

Գեր-մա-նա-ցա - գեր-մա-նա-ցա գեր-մա

Նա-ցա - գեր-մա-նա-ցա գեր-մա-նա-ցա

Գեր-մա-նա-ցա - գեր-մա-նա-ցա գեր-մա

- Նա-ցա - գեր-գեր մա-մա

 

Նա-ցա գեր-գեր մա-նա-ցա գեր-մա-նա

ցա-ցա Գեր-գեր գեր-մա-նա-նա-ցա-ցա

Մա նա գեր ցա գեր-մա-մա-մա-նա-ցա

Մա-մա գեր-գեր – նա-նա ցա-ցա

 

Գեր-գեր մա-մա – մա-նա-նա-նա-ցա-ցա

Մա-մա նա-նա – նա-ցա-ցա-ցա-գեր-գեր

Նա-նա ցա-ցա – ցա-գեր-գեր-գեր-մա-մա

Նա-ցա գեր-գեր – մա-մա նա-նա

 

Ցա-գեր մա-մա – մա-նա-նա-նա-ցա-ցա

Մա-նա նա-մա-մա-ցա-ցա-ցա-գեր-գեր

Նա-մա-մա- նա -ցա – գեր-գեր-գեր-մա-նա

Ցա-գեր-մա-նա-ցա գեր-մա-նա-ցա

 

 

 

"Ջան առուն [Jan Arún = Darling Brook]" (2001, translation in square brackets)

 

Լուրթ առուն [Blue brook,]

Պաղ առուն [clear brook,]

Լույս առուն [light brook,]

Ջան առուն [darling brook]

Հա թափվում, [goes on pouring,]

Հա ծորում ա… [goes on streaming...]

 

Ջուր կառնեմ [I shall take water]

Հոյ, կառնեմ [hoy!, I shall take]

Ջուրն բռով. [the water with a fist.]

Համբույրով [By a kiss]

Կխմեմ [I shall drink]

Կհագենամ… [I shall full up...]

 

Շունչ կառնեմ [I shall take a breath,]

Ուժ կառնեմ [I shall take strength,]

Թափ կառնեմ [I shall pick up speed,]

Սիրտ կառնեմ [I shall pluck up my courage,]

Կթռնեմ [I shall jump,]

Կթռչեմ… [I shall fly...]

 

Ծիտ դարձած [Turned to bird,]

Թև դարձած [turned to wing,]

Շունչ դարձած [turned to breath,]

Ջուր դարձած [turned to water]

Ծով լույսում [in the light-sea]

Կլողամ… [I shall swim...] x9

 

 

 

"Sex Sells… But Who’s Buying? (A Radiohit)"

 

People tell me I should write a catchy song, a radiohit

A simple melody and three guitar chords is what I need

Ideally three minutes and thirty-three seconds long

This will change my life and make me a rich sexy dong

 

I must write a radiohit

A chartable catchy song

It has to be 3 minutes and

33 seconds long

It will penetrate your head

And remain in your brain as

Violent and silent

Permanence! The evidence

Are 213 secs of

Violence in your brains, in your brains

 

Are operas and symphonic orchestras insolvent?

Do violins experience violet violence?

Write the answers down in your diary binary

Codifying humankind historiography

So that the machines will know contemporary history

 

They say “sex sells”, but who’s buying?

All’s downloading free pornographix

I’ll better work out my charismatics

 

[instrumental]

 

We all live in unlimited-limited liberty

The karmic forces and our free will will rule destinies

The sooner we take in our own hands our fate

The more private time for our angels we shall create

 

Lines of our left hands we brought from past lives

Lines of our right hands is what we make of them

 

Dancing out chiromantic choreography

In chromatic halls of ministry of palmistry

 

[guitar solo]

 

I will write a radiohit

A chartable catchy song

It has to be 3 minutes and

33 seconds long

It must penetrate your mind

And deny your right eye as

Ingorant and silent

Permanence! The residence

Of 213 secs of

Ignorance in your brains, in your brains, in your brains

 

They say “sex sells”, but who’s buying?

All’s downloading free pornographix

Let’s better work out our charismatics

 

 

 

"Երկրասկավառակ [Yerkraskavarák = Erdscheibe / Worlddisc]"

 

Պաղ երկնքից, լուրթ երկնքից լույս է ծորում

Քամին եկավ, լույսը տարավ թաքցրեց ձորում

Լույսն դառավ օդ՝ օդ և կրակ

Կարմիր կրյան երգում է

 

Դաղ ամպերից, մոխրամպերից ջուր է ծորում

Գետը եկավ, ջուրը տարավ թաքցրեց ծովում

Ջուրն դառավ աղ, աղն դառավ ցավ

Կարմիր կրյան պարում է

 

[instrumental]

 

Կարմիր կրյան երգում է սուս

Կարմիր կրյան պարում է փուս

Աշխարն իր մեջքին է պահում

Երկրասկավառակն է դնում

 

Կարմիր կրյան երգում է սուս

Կարմիր կրյան պարում է փուս

Աշխարն իր մեջքին է տանում

Երկրասկավառակն է պտտում

 

[instrumental, solo]

 

Արարատ, Արարատ x4

 

 

Worlddisc (translation)

 

From clear sky, from blue sky light is pouring

The wind came, took the light away, hid it in a canyon

The light became air: air and fire

The red turtle is singing

 

From bitter clouds, from ashes-clouds water is pouring

A river came, took the water away, hid it in a sea

The water became salt, the salt became pain

The red turtle is dancing

 

The red turtle is singing silently

The red turtle is dancing tacitly

Holding the world on its back

Putting the earth disk on

 

The red turtle is singing silently

The red turtle is dancing tacitly

Carrying the world on its back

Spinning the earth disk

 

Ararat, Ararat x4

 

 

 

"Արարատ/Մասիս [Ararat/Masis]" (Sept. 2005)

 

Արարատ, Մասիս x4

Արարատ / Մասիս, Մասիս x2

Արարատ / Մասիս, Մասիս, Մասիս, Մասիս

 

Արարատ, Մասիս x4

Արարատ / Մասիս, Մասիս x2

Արարատ / Մասիս, Մասիս, Մասիս, Մասիս

 

OM, OM, OM

 

 

 

"The God of this World to his Prophet" (Bill Coyle, refrain text by D. Drambyan)

-You may obtain the poem in its original form by purchasing the book, visit

http://www.amazon.com/The-God-This-World-Prophet/dp/1566637104

or

https://rowman.com/ISBN/9781566637107/The-God-of-This-World-to-His-Prophet-Poems

 

Go to the prosperous city,

for I have taken pity

on its inhabitants,

who drink and feast and dance

all night in lighted halls

yet know their bacchanals

lead nowhere in the end.

Go to them, now, commend,

to those with ears to hear,

a lifestyle more austere.

 

The God of this world comes to pop up his prophets

Making ‘em dance like he’s master of puppets

God is a DJ – und die Erde’s’ne Scheibe

Parties of life turn to war and a nightmare

 

Tell all my children tired

of happiness desired

and never had that there

is solace in despair.

Say there is consolation

in ruins and ruination

beneath a harvest moon

that is itself a ruin,

comfort, however cold,

in grievances recalled

beside a fire dying

from lack of love and trying.

 

The God of this world comes to pop up his profits

Making ‘em dance like he’s master of puppets

God is a DJ – und die Erde’s’ne Scheibe

Parties of life turn to war and a nightmare

 

[guitar solo]

 

The God of this world comes to pop up his prophets

-day by day

Making ‘em dance like he’s master of puppets

-night by night

God is a DJ – und die Erde’s’ne Scheibe

-jawohl Chef

Parties of life turn to war and a nightmare

 

 

 

"Մեծատառերը [Metsatarérə = The Capital Letters]" (30.01.2015)

 

Ձյունը հալվում է, ուռում են սարեր

Ձայնը լըսվում է, լըցնում է ձորեր

Ճակատագիրը վառում է տառեր

 

Մեծատառերը գըրված արյունով

Պատմության գիրքը ողբաերգերով

Վերածընվում է, զարկում է կայծով

 

Գընդակայծերը իջնում են սարեն

Թըշնամությունը պատռում է հոգեն

Պատերազմի համը մընաց բերնեն

 

 

Capital Letters (translation)

 

The snow is melting, mounts blow up

The voice is heard filling canyons

The destiny is burning out letters

 

Capital letters written with blood

The history book full of dirges

Reincarnate, strike with a lightning

 

Fireballs come down the mount

Enmity tears souls to pieces

The taste of war has remained in mouth

 

 

 

"Yerevani Party Dance (interrupted)"

 

Yerevani party dance x2

 

Yerevani party dance x2

 

Yerevani party dance being interrupted

Yerevani party dance interrupted interrupted

 

 

 

 

"Իմ մոլորակ [Im Molorák = My Planet]" (Նելլի Դրամփյան [Nelli Drampyan])

 

Երկինքը թուխ է, խավար ու ծուխ է,

թույնն է պատել մեր երկրին,

ծառը դեղնում է, մանչը մեռնում է,

չարն է տիրում մեր երկրին։

Հեռու նայում եմ, հույսով տարվում եմ,

որ խորքերում տիեզերքի

Չինչ մոլորակ կա, նրան կանչում եմ

մեր անդունդի եզերքից։

2x      Իմ մոլորակ, դու մոտ արի,

         շատ հեռավոր, հեռավոր,

         ուր իր հանգիստն է գտնում բարին

         միշտ վիրավոր, վիրավոր

 

Երկիրը մուգ է, արյուն ու սուգ է,

թուր է կախվել մեր գլխին։

Ագահությունը ու բռնությունը

Դավաճանք են այս կյանքի։

Խեղճ երկրագունդը չարիքի կույտ է:

Այ բնություն արարյալ,

մարդուն ստեղծելիս չկամեցար դու

ստեղծել նրան կատարյալ:

2x      Իմ մոլորակ, դու մոտ արի,

         շատ հեռավոր, հեռավոր,

         ուր իր հանգիստն է գտնում բարին

         միշտ վիրավոր, վիրավոր

 

Երկինքը թուխ է, խավար ու ծուխ է,

Երկիրը մուգ է, արյուն ու սուգ է

 

[instrumental, solo]

 

2x      Իմ մոլորակ, դու մոտ արի,

         շատ հեռավոր, հեռավոր,

         ուր իր հանգիստն է գտնում բարին

         միշտ վիրավոր, վիրավոր

միշտ վիրավոր, վիրավոր

միշտ վիրավոր, վիրավոր

 

 

 

"Արևադարձ [Arevadárdz = Solar Turnover]"

 

[1st verse]

Վերջին արշալույսին

Կելնի արևադարձ

Մեն միակ հույսով

Որ մեզ փըրկի Աստված

 

Լույսը աշխարի

Ստվեր որ չառաջացնի

Թափանցիկ մարմնով

Տըկլոր են մեր անձինք

 

[2nd verse]

Կելնի արևադարձ

Ոգու արշալույսին

Տըկլոր կերևան

Անձինք բոլոր ազգի

 

Աշխարի լույսից

Ստվեր որ չառաջանա

Տըխուր կըխընդանք

Որ մեզ փըրկի Աստված

[Pre-chorus]

Աշխարի լույսում

Տըկլոր կերևանք

Տըխուր կըխընդանք

Որ ծընվել ենք հայիայ, հայիայ

[Chorus]

Վերջին արշալույսին

Կելնի արևադարձ

Մեն միակ հույսով

Որ մեզ փըրկի Աստված

 

[3rd verse]

Լույսը աշխարի

Ստվեր որ չառաջացնի

Թափանցիկ մարմնով

Տըկլոր են մեր անձինք

 

Կելնի արևադարձ

Ոգու արշալույսին

Տըկլոր կերևան

Անձինք ամեն ազգի

[Pre-chorus]

Աշխարի լույսում

Տըկլոր կերևանք

Տըխուր կըխընդանք

Որ ծընվել ենք հայիայ, հայիայ

[Chorus]

Աշխարի լույսից

Ստվեր որ չառաջանա

Տըխուր կըխընդանք

Որ մեզ փըրկի Աստված

 

[guitar solo]

 

[Pre-chorus]

Աշխարի լույսում

Տըկլոր կերևանք

Տըխուր կըխընդանք

Որ ծընվել ենք հայիայ, հայիայ

[Chorus]

Եղավ արևադարձ

Ոգու արշալույսին

Տըկլոր երևան

Մեր մեծ ազգի անձինք

 

Աշխարի լույսից

Ստվեր որ չառաջանա

Մեն միակ հույսով

Որ մեզ փըրկի Աստված

 

Վերջին արշալույսին

Եղավ արևադարձ

Տըխուր խընդացինք

Եվ մեզ փըրկեց Աստված

 

Լույսաաշխարի

Ստվերը չառաջացավ

Թափանցիկ մարմնով

Տըկլոր են դարդ ու ցավ

Մեր դարդ ու ցավ

 

[Coda]

Մեր դարդ ու ցավ

Տարավ արևադարձ

Մեր դաղ դարդ ու ցավ

Վառեց արևադարձ

 

Մեր դարդ ու ցավ

Տարավ արևադարձ

Մեր դաղ դարդ ու ցավ

Վառեց արևադարձ